سنگهای ماه تولد

 سنگ های ماه تولد:

 

 

  سنگ متولدین ماه  فروردین عبارتند از: جاسپر، عقیق، گارنت، یشم، چشم ببر، یاقوت، پریدوت، مرجان، آماتیست، اپال، تورمالین، سفایر، لاجورد، حدید، مگنت، کوارتز

 دستبند ماه تولد ، گردنبندماه تولد، انگشتر ماه تولد با سنگ های فوق الذکر بعنوان جواهرات  ماه تولد،سنگهای نیمه قیمتی ماه تولدنظیر انگشتر ماه تولد  ، دستبند ماه تولد ، گردنبندماه تولد، انگشتر فیروزه ، دستبندعقیق، گردنبند مروارید، لیست کامل انگشترمتولدین  فروردین  ، دستبند متولدین فروردین و گردنبد متولدین ماه فروردین را می توانید درسایت www.gem19.ir ملاحظه فرمائید .

 

 

 

 

 

    سنگ متولدین ماه  اردیبهشت  عبارتند از: توپاز، سنگ ماه، پریدوت، یاقوت، زمرد، مروارید، اپال، عقیق، کلسدونی، یشم، کوارتز صورتی، مالاگیت، سیترین، آون تورین، سفایر، مرجان، لابردورایت، فیروزه، آمازونیت  دستبند ماه تولد اردیبهشت ، گردنبندماه تولد اردیبهشت ، انگشتر ماه تولد اردیبهشت با سنگ های ماه تولداردیبشت  یکی از  زیباترین  جواهرات  سنگ  ماه تولد و سنگهای نیمه قیمتی ماه تولد ما هستند شما می توانید  انگشتر ماه تولد اردیبهشت  ، دستبند ماه تولد  اردیبهشت ، گردنبندماه تولد اردیبهشت بصورت  انگشتر فیروزه ، دستبندعقیق، گردنبند مرواریداز ما برای سایر متولدین  ماه های  فروردین  ، اردیبهشت  ، خرداد ، تیر ، مرداد ، مهر ، آبان ، آذر ، دی ، بهمن ، اسفندازطریق سایت فروشگاه اینترنتی ما خریداری نمائید : www.gem19.ir

  

 

 

  سنگ متولدین ماه  خرداد عبارتند از:

 

 

عقیق، مروارید، مالاگیت، یاقوت، سیترین، زمرد، توپاز، آوانتورین، سفایر، سنگ ماه،  کهربا، آکوامارین، کوارتز صورتی، تورمالین، یشم، چشم ببر، کلسیدونی

 

با مراجعه به سایت اینترنتی ما به آدرس : www.gem19.ir میتوانید از انواع آویز های سنگ ماه تولدخرداد  ویا دستبند ماه تولد خرداد ، گردنبندماه تولد خرداد، انگشتر ماه تولدخرداد دیدن ویا خرید نمائید .

 

 

   

سنگ متولدین ماه تیر عبارتند از : گردنبند یشم، انگشتر توپاز، آویز سیترین، سرویس کوارتز، انگشتر زمرد، آکوامارین، کهربا، عقیق، پریدوت، چشم ببر، مروارید، سنگ ماه، یاقوت، اون تورین، عقیق، مرجان، اوپال، صدف، تورمالین،لابردورایت، کوارتز صورتی، روتایل و هزاران انگشتر ماه خرداد ویا دستبند وگردنبند ماه خرداد دیگر را می توانید در سایت

www.gem19.ir

 

مشاهده ویا خرید پستی نمائید 

 

 

 سنگ متولدین ماه مرداد: چشم ببر، گارنت، کهربا، عقیق، یاقوت، کوارتز، توپاز، پریدوت، سیترین، روتایل، آون تورین، دلربا، سودالیت، لاجورد، مرجان، زیرکون

 

 

 

 

 

  سنگ متولدین ماه شهریور: لاجورد، یشم، توپاز، جاسپر، عقیق، زمرد، سیترین، چشم ببر، آماتیست، سودالیت، سفایر، پریدوت، دلربا، آون تورین، لابردورایت، آکوآمارین، تورمالین

 

 

 

   سنگ متولدین ماه مهر: تورمالین، کوارتز، یاقوت، پریدوت، مرجان، اچال، یشم، آکوامارین، مروارید، لاجورد، سفایر، کوارتز صورتی، اپال، مالاگیت، آمازونیت، جاسپر، توپاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگ متولدین ماهآبان: حدید، یاقوت، سیترین، پریدوت، مرجان، تورمالین، اپال، انیکس، مگنت، آماتیست، عقیق، توپاز، چشم ببر، کوارتز، آکوآمارین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنگ متولدین ماه آذر: فیروزه، لاجورد، سنگ ماه، توپاز، سفایر، آکوامارین، آماتیست، یاقوت، انیکس، چشم ببر، زیرکون، عقیق، کوارتز، کهربا، دلربا، اوپال، تورمالین، سودالیت 

 

 

 

 

 

 

سنگ متولدین ماه دی: مالاگیت، فیروزه، لاجورد، تورمالین، یاقوت، موارتز، بریل، سنگ ماه، لابرادورایت، کوارتز صورتی، کوارتز، سنگ ماه، زیرکون، سودالیت، حدید، مگنت، توپاز، دلربا